Kişisel Verilerin Korunması | Aydınlatma Metinleri

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metinleri

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Aydınevler Mah. Sancak Sok. Centrum Plaza B Blok No: (1-3B)  (1-3/3-4) Maltepe /İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Uzman Bilişim Danışmanlık A.Ş. (bundan sonra “Kofana” olarak anılacaktır)  (“Şirketimiz”) ile Ürün veya Hizmet Alan Kişilere sunulmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Aydınlatma Metinleri www.kofana.com/aydinlatmametinleri adresinde yer almaktadır.

                                                                                                                                  

A.             KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından, ilgili kişilerin b bendinde yer verilen kişisel verileri anket aracılığıyla, düzenlenen eğitim, organizasyon ve benzeri etkinlik aracılığı ile, elektronik form (şirket içi uygulama ekranı), internet sitesinde bulunan elektronik form, referans aracılığıyla, salesforce, yazılı form, yazılı form (şirketin basılı formları) aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Hukuki Sebep

Veri Kategorileri

Açık rıza

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İletişim, Kimlik, Pazarlama

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem

 

B.             KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 

İşleme Amacı

Veri Kategorileri

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Müşteri İşlem Verisi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Müşteri İşlem Verisi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 Finans Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Müşteri İşlem Verisi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Pazarlama Verisi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Pazarlama Verisi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Müşteri İşlem Verisi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Müşteri İşlem Verisi

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 Finans Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Müşteri İşlem Verisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 Finans Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Müşteri İşlem Verisi

Talep / Şikayetlerin Takibi

 Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Müşteri İşlem Verisi

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Üçüncü Taraf

Veri Kategorileri

Aktarım Amacı

Salesforce

Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem, Pazarlama

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Sosyal Medya Üzerinden Herkese Açık

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İnternet Sitesi Üzerinden Herkese Açık

Görsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim, Kimlik, Müşteri İşlem, Pazarlama

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

İlgili kişi sıfatıyla www.kofana.com/basvuruusulu  Internet adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle, başvuru formunda belirtilen usullerle tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.